ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอาการ ๒ ชั้น เพื่อ รับ - ส่ง นักกีฬาแข่งขันเรือยาว ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอและระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2567
2ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2567
3ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2567
4ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2567
5ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยนางรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2567
6จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2567
7จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2567
8ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อTOYOTA เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๖ ทะเบียน ขม ๘๔๐๖ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2567
9จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2567
10ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567