ลำดับ หัวข้อ วันที่
1ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์สำหรับทำหมัน ใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
2ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ ใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2565
3จ้างเหมาบริการเช่ารถปรับอากาศ กิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2565
4จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2565
5จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน นข ๔๑๗๓ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๓ ๐๐๐๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2565
6จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๒-๑๖๑๘ ระยอง (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2565
7ซื้อน้ำมันไฮโดรลิครถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๒-๑๖๑๘ ระยอง จำนวน ๑๘ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2565
8จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2565
9จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ สองข้างทางถนนเขตพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2565
10ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เม.ย. 2565