ศูนย์ อปพร. ทต.เนินฆ้อ
     
ศูนย์ อปพร. ทต.เนินฆ้อ ศูนย์ อปพร. ทต.เนินฆ้อ
   
 

 

                              ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (อปพร. ทต.เนินฆ้อ)
                                                              ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
                                                                           **********************
ประวัติความเป็นมา 
          อปพร. เป็นอาสาสมัครที่เกิดขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 มาตรา 26 ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งหน่วย อปพร. ขึ้นทุกอำเภอละเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็น ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนภาคราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมิได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนเป็นผู้เสียสละทั้งเวลาและกำลังกาย มีการฝึกอบรมตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายให้มีจำนวน 1 ล้านคน หรือ 2% ของประชากรในแต่ละพื้นที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. มีบทบาทภารกิจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2475 ซึ่งกำหนดไว้ให้มีองค์กรดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ อปพร. กลาง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 
2. ศูนย์ อปพร. กลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นศูนย์ อปพร. กลาง และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง และมีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12 เขต เป็นผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เขต 
3. ศูนย์ อปพร. จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด 
4. ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการเขต เป็นผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร 
5. ศูนย์ อปพร. อำเภอ โดยนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อำเภอ 
6. ศูนย์ อปพร. เทศบาล โดยนายกเทศมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล 
7. ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล 
8. ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา โดยนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางได้พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งของสมาชิก อปพร. จะส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักในการเผชิญเหตุและป้องกันแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ จำเป็นจะต้องมีแนวทางบริหารกิจการศูนย์ อปพร. ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

อำนาจหน้าที่ของ อปพร.
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่
3. รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
4. สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
โครงสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. พ.ศ. 2553 ข้อ 20 (1))
ประกอบด้วย
1. นายมณฑล  โพธิ์ประเสริฐ                          ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ทต.เนินฆ้อ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ
2. นายนพชัย  ชลเสถียร                                 รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ทต.เนินฆ้อ
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ
3. นายอรรถวุฒิ  สมนึก                                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ทต.เนินฆ้อ
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
4. นางสาวกัญญาภัทร  ปาลศรี                        เลขานุการผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ทต.เนินฆ้อ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
5. นางสาวกนกจันทร์  เกษนอก                      เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ทต.เนินฆ้อ   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
6. นายสาโรจน์  ปะสิ่งชอบ                            เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ทต.เนินฆ้อ   
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

คณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
(ตามคำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ที่ 8 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565)
ประกอบด้วย
1. นายสมชาติ  ไกรวงศ์             สมาชิก อปพร.              ประธานกรรมการ
2. นายนันทะ  มั่งคั่ง                  สมาชิก อปพร.              รองประธานกรรมการ
3. นายอภินันท์  สิงห์สำราญ       สมาชิก อปพร.              รองประธานกรรมการ
4. นายอำนวย  งามเสงี่ยม          สมาชิก อปพร.              เหรัญญิก
5. นายสุพัส  นารถมณี               สมาชิก อปพร.              เลขานุการ
6. นายวิชา  สาคร                     สมาชิก อปพร.              กรรมการ
7. นายปรุง  ด้วงอุไร                  สมาชิก อปพร.              กรรมการ
8. นายสุเทพ  ชาญเชี่ยว            สมาชิก อปพร.              กรรมการ
9. นายสุทา  งามสม                   สมาชิก อปพร.             กรรมการ
10. นางสายใจ  รื่นภิรมย์            สมาชิก อปพร.             กรรมการ
11. นางสาวรัชนีวรรณ  กฤษณา   สมาชิก อปพร.             กรรมการ 

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จัดตั้งฝ่าย ๆ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. พ.ศ. 2553 ข้อ 23) ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย     
4. ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
โดยแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายและสมาชิก อปพร. ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย
1. นายผดุงศักดิ์  รื่นรมย์                     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. นายสุเทพ  ชาญเชี่ยว                      สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
3. นายอภินันท์  สิงห์สำราญ                 สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
4. นางสาวประภัสศรี  เจริญรื่น              สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
5. นางสาวทิพวรรณ  สมคะเน               สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
6. นางสาวทรรศนีย์  เรียบร้อย              สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
7. นายสุชาติ  ภักดีคำ                         สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
8. นายเป้า อุดมเจริญ                         สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
9. นายธนัช ลิ้นจี่                                สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
10. นางสาวภัทราวดี นะวะนิน              สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย
1. นายนันทะ  มั่งคั่ง                           หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
 2. นายอำนวย  งามเสงี่ยม                  สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
3. นายวิชา  สาคร                              สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ        
4. นายสุทา งามสม                            สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
5. นายละมัย  รุจิวงศ์                          สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
6. นายบังเอิญ  รุจิวงศ์                        สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประกอบด้วย
1. นางสายใจ  รื่นภิรมย์                      หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
2. นางสาวกัณภา  คิดหมาย                สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
3. นายศรัณยู  เมตตา                         สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
4. นางสาวเสาวนีย์  มาลาวงค์             สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
5. นางสาวรัชนีวรรณ  กฤษณา            สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
6. นางสาวราตรี  บำรุง                       สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
7. นางนิศาชล  ปลดเปลื้อง                สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
8. นายพิมน  ศรีคงรักษ์                      สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
9. นางบุญตา  ปะสิ่งชอบ                   สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
10. นางวันดี ปะสิ่งชอบ                     สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ 

          ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย ประกอบด้วย
1. นายพิจิตร์  บุญกอง                       หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
2. นายสุพัส  นารถมณี                       สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
3. นายปรุง  ด้วงอุไร                          สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
4. นายธเนศ  ปะสิ่งชอบ                     สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
5. นายสุทัศน์  ปะสิ่งชอบ                    สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
6. นายบัญญัติ  บุญยิ่ง                        สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
7. นางสาวรุ่งทิวา สรรเสริญ                 สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ
8. นางอิ่มใจ บุญธรรม                         สมาชิก อปพร. ทต.เนินฆ้อ

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
2) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
4) ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙
5) ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยบัตรประจำตัวคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61
9) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.2560
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอปท. พ.2560

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
จัดทำเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (อปพร. ทต.เนินฆ้อ)ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

เชิดชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น สังกัด ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

เชิดชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น สังกัด ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ระดับอำเภอ ประจำปี 2563

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2565
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610