ราคากลางงานก่อสร้าง
     
ราคากลางงานก่อสร้าง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเนินทราย 2 (รย.ถ 12-010) หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ราคากลาง 3_310522_111843.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2565
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610