ราคากลางงานก่อสร้าง
     
ราคากลางงานก่อสร้าง ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแพงพวย-จำรุง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร img-520114417_200522_111124.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2563
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610