ดาวน์โหลดเอกสาร : กองช่าง
     
ดาวน์โหลดเอกสาร : กองช่าง แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.8)
   
 
แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.8)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 7.แบบ ข. 8 โอนใบอนุญาติก่อสร้าง_240222_105539.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610