ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
     
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
   
 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ซึ่งได้กำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรูปแบบการถ่ายโอนในลักษณะ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับรัฐ" ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับตำบล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จึงเปรียบเสมือนกลไกในการพัฒนาการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกัน สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดก็เป็นกลไกลสนับสนุนในระดับอำเภอและจังหวัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความชัดเจนของความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันหลังการถ่ายโอนภารกิจระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ซึ่งภารกิจที่ดำเนินการถ่ายโอนอยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานของรัฐทั้งสอง พร้อมความเห็นพ้องด้วยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรทำความตกลงร่วมกันพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับเกษตกรและชุมชนในท้องถิ่น โดยทำบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2551 (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ)

          >>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 >>กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์

 >>ภาพกิจกรรมการสำรวจข้อมูลเกษตรในตำบล

>>ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ฯ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610