ศูนย์งานอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
     
ศูนย์งานอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์งานอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   
 

  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกัน และแก้ไข โดยการบังคับใช้กฏหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ และให้ทุกภาคส่วนในสังคมผนึกกำลังความสามัคคีของคนในชาติ ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ประกอบกับประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ 156/2557 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ 

           เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรียกโดยย่อว่า (ศป.ปส.ทต.เนินฆ้อ) ตามคำสั่งต่างๆดังนี้

          >> คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ

          >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฯ

          >> แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   ปก 
   คำนำ,สารบัญ
   ส่วนที่  1-3  ข้อมูลพื้นฐาน
   ส่วนที่  4  บัญชีแผนงาน/โครงการ

   ส่วนที่  5  บัญชีสรุป 

 

>> ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเป็นประจำทุกเดือน

 

>> ภาพการออกตรวจของชุด ชรบ.หมู่บ้าน 

 

>> ภาพการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศป.ปส.ระดับหมู่บ้าน

  

>> ภาพกิจกรรมลงพื้นที่คัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด(Re X-Ray)

 

>> ภาพกิจกรรมส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา

 

>> ภาพกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษา

>> ภาพกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่

 >> ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610