ราคากลางงานก่อสร้าง
     
ราคากลางงานก่อสร้าง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์สาธิตเพื่อการผลิตตำบลเนินฆ้อ (20เม.ย.60)
   
 
ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์สาธิตเพื่อการผลิตตำบลเนินฆ้อ (20เม.ย.60)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์สาธิตฯ-215000.-_230222_144850.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2560
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610