อัลบั้มภาพ : กิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)